Projekt nr POIR.03.03.03-16-0002/21

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja prowadzonej działalności na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej oraz Kuwejtu. Realizacja działań objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu prowadzić będzie do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej oraz jej konkurencyjności. Implementacja powziętych działań projektowych przyczyni się do materializacji założonych w projekcie wartości docelowych wskaźników rezultatu tj. wygenerowania przychodów ze sprzedaży na eksport produktów oraz podpisania kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 524 300,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 445 655,00 PLN